Kum Ba Yah, My Lord: Christian Hymn Lyrics


Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah, Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah,
Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah, Oh, Lord, Kum ba yah.

Someone's crying, Lord, Kum ba yah, Someone's crying, Lord, Kum ba yah,
Someone's crying, Lord, Kum ba yah, Oh, Lord, Kum ba yah.

Someone's singing, Lord, Kum ba yah, Someone's singing, Lord, Kum ba yah,
Someone's singing, Lord, Kum ba yah, Oh, Lord, Kum ba yah.

Someone's praying, Lord, Kum ba yah, Someone's praying, Lord, Kum ba yah,
someone's praying, Lord, Kum ba yah, Oh, Lord, Kum ba yah.