Just the facts on religion.

Image: Oczy Buddy

Oczy Buddy

Stupas and Buddha eyes in Shambhala complex. Gobi Desert, Dornogovi Province, Mongolia.

credit: Marcin Konsek